Zmiany w 2018 r w rozporządzeniu w sprawie wiz dla cudzoziemców

Zmiany w 2018 r w rozporządzeniu w sprawie wiz dla cudzoziemców

Według projektu zmian w 2018 r., wizy, które będą uprawniać cudzoziemców do pracy wyglądają jak poniżej:
  • „05” wiza do pracy na podstawie wpisanego do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 88z ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
  • „05a” wiza do pracy sezonowej;
  • „06” wiza do pracy innej niż na podstawie oświadczenia i sezonowej.

500+ również dla Ukraińskich rodzin

12 października 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi orzekł, iż 500+ należy się Ukraince, która wraz z dziećmi zamieszkuje na terytorium RP, natomiast jej mąż pracuje na Ukrainie.
Organ wyjaśnił, że zgodnie z treścią art. 1 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje: obywatelom polskim; cudzoziemcom: a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym, c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2013, poz. 1650, z późn. zm.), jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy. (Sygn. akt. II SA/Łd 563/17.

ZAPROSZENIE DLA CUDZOZIEMCA

Zaproszenie w świetle przepisów ustawy o cudzoziemcach jest dokumentem, który potwierdza posiadanie środków finansowych wystarczających na pokrycie kosztów związanych z planowanym pobytem na terytorium Polski, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wyjazd.
Zaproszenie jest dokumentem wyrabianym dla cudzoziemca, to po stronie cudzoziemca leży przedstawienie zaproszenia pochodzącej od zapraszającego. Zaproszenie, które zostanie zarejestrowane skutkuje zwolnieniem z obowiązku wykazania przez cudzoziemców wymaganych środków finansowych.
Zaproszenie powinno zostać zarejestrowane na wniosek zapraszającego przez Wojewodę właściwego.
Zaproszenie -wbrew ogólnej opinii osób – nie umożliwia wjazdu do Polski natomiast zdecydowanie ten wjazd może ułatwić. Dokumentem pozwalającym przekroczenie granicy jest wiza, prawo do poruszania się w ruchu bezwizowym lub zezwolenie na pobyt stały czy czasowy.
zapraszającym może być obywatel polski zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatel innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub członek jego rodziny, zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na tym terytorium; cudzoziemiec przebywający bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez okres 5 lat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
PROCEDURA UZYSKANIA ZAPROSZENIA:
Wniosek o wpis zaproszenia do ewidencji -> Wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń ->Odbiór zarejestrowanego zaproszenia ->Przekazanie zarejestrowanego zaproszenia cudzoziemcowi
Środki finansowej jakie musi posiadać zapraszający określa rozporządzenie Ministra Finansów Wewnętrznych w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający (Dz.U. z 2014 r. poz. 546 ze zm.). i wynosi minimum 515 zł na każdy miesiąc pobytu cudzoziemca w Polsce.

ZUS – ZNIESIENIE GÓRNEJ GRANICY SKŁADEK

 

W ostatnim czasie zrobiło się głośno za sprawą nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw , która została przygotowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Od 1 stycznia 2018 roku górny limit składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe powyżej którego nie płaci się składek ma zostać zniesiony.
Polski Rząd przyjął projekt zmian w tej sprawie.
W praktyce oznacza to, że osoby, które zarabiają więcej niż 2,5-krotność średniej krajowej, miałyby płacić wyższe składki wyliczane od całego wynagrodzenia.
Sektor Finansów Publicznych ma się dzięki temu wzbogacić o 5,4 mld zł.
Z początkiem 2018 roku, zasada tzw. 30-krotności ma zostać zniesiona w związku z czym składka na ubezpieczenia rentalno-emerytowe będzie odprowadzona od całego przychodu – podobnie jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. 
 
Wysokość emerytury jest nierozerwalnie związana z wysokością składek jakie są odprowadzane na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Oznacza to, że im dłuższy okres zatrudnienia i wyższa kwota odprowadzanych składek tym wyższa będzie wysokość świadczenia emerytalno-rentowego.  
Jak w każdym przypadku zmian tak i w tym są pewne zastrzeżenia do projektu. Przychody ZUS wzrosną, natomiast zmaleją przychody z tytułu PIT ponieważ skłądka jest odliczana od dochodu. Zmiany mogą dotyczyć nawet 350 tys. najlepiej zarabiających na etatach.

Unia Europejska: jest porozumienie w sprawie zniesienia wiz dla Ukraińców

Decyzja wymaga jeszcze formalnego zatwierdzenia przez komisję swobód obywatelskich PE i cały europarlament, a także rządy państw unijnych.

Gdy wejdzie ona w życie, obywatele Ukrainy, którzy mają paszporty biometryczne, będą mogli wjechać do UE bez wizy na 90 dni w ciągu pół roku w celach biznesowych, turystycznych czy rodzinnych.

– Liberalizacja wizowa dla Ukrainy to ważny krok, który pomoże społeczeństwu Ukrainy w reformach poprzez zbliżenie ludzi i budowanie mostów ponad granicami. W parlamencie Europejskim jesteśmy przekonani, że obywatele Ukrainy zasługują na prawo swobodnego podróżowania do UE – oświadczyła autorka sprawozdania PE w tej sprawie, centroprawicowa europosłanka z Bułgarii Marija Gabriel. Zaapelowała też do rządów państw unijnych, by nie zwlekały z zatwierdzeniem rozporządzenia.

Negocjacje między Komisją Europejską a Ukrainą w sprawie liberalizacji wizowej zaczęły się już w 2008 r. Pod koniec 2015 roku Komisja uznała, że Ukraina spełniła kryteria zniesienia reżimu wizowego pomimo wyzwań związanych z konfliktem na wschodzie kraju i skomplikowaną sytuacją gospodarczą. W maju 2016 roku KE formalnie rekomendowała państwom UE zniesienie wiz dla Ukraińców i Gruzinów.

Rządy państw unijnych zwlekały jednak z decyzją m.in. ze względu na obawy przed wzrostem imigracji z tych dwóch państw. Zastrzeżenia zgłaszały m.in. Niemcy i Francja, gdzie w tym roku odbędą się wybory. Dlatego domagały się równoczesnego przyjęcia przepisów, które ułatwią czasowe przywracanie wiz, np. w sytuacji znaczącego napływu azylantów z danego kraju czy braku współpracy w kwestii readmisji migrantów.

Znowelizowane zasady tymczasowego przywracania obowiązku wizowego zostały ostatecznie zatwierdzone przez państwa Unii w miniony poniedziałek, wraz z rozporządzeniem o zniesieniu wiz dla obywateli Gruzji.

Decyzje o liberalizacji wizowej dla obywateli Ukrainy i Gruzji nie obejmują Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Źródło informacji: http://wiadomosci.onet.pl/swiat/unia-europejska-jest-porozumienie-w-sprawie-zniesienia-wiz-dla-ukraincow/d58hm6q