500+ również dla Ukraińskich rodzin

500+ również dla Ukraińskich rodzin

12 października 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi orzekł, iż 500+ należy się Ukraince, która wraz z dziećmi zamieszkuje na terytorium RP, natomiast jej mąż pracuje na Ukrainie.
Organ wyjaśnił, że zgodnie z treścią art. 1 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje: obywatelom polskim; cudzoziemcom: a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym, c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2013, poz. 1650, z późn. zm.), jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy. (Sygn. akt. II SA/Łd 563/17.

Zezwolenie dla cudzoziemca na pobyt czasowy

In order to obtain a temporary residence permit on the territory of the Republic of Poland, appropriate documents are required to conduct business in the form of a limited liability company.
A foreigner should have:
– health insurance,
– a source of stable and regular income sufficient to cover the costs of living for themselves and their dependent family members
– place of residence.
A permit for a foreigner for temporary stay in order to conduct a business activity seems to be the case if a foreigner also acts as a partner in the company if he is a member of the board.

Czy cudzoziemiec może prowadzić działalność gospodarczą w Polsce?

W świetle Polskiego prawa każdy cudzoziemiec może prowadzić działalność gospodarczą w formie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wyłączenia mogą być wynikiem odrębnych umów międzynarodowych, których stroną jest lub nie jest Polska.
Jak stanowi ustawa o swobodzie działalności gospodarczej cudzoziemiec może założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce.
Możemy wyróżnić dwa sposoby na założenie działalności w formie sp. z o. o.
Pierwszy  bardziej tradycyjny sposób to sporządzenie i zawarcie umowy w formie aktu notarialnego, a następnie złożenie odpowiednich wniosków w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Drugim sposobem jest sporządzenie umowy przy użyciu wzorca, który jest dostępny w systemie teleinformatycznym. Ułatwieniem w przypadku drugiego sposobu jest możliwość korzystania z systemu S24 przez osoby, które nie posiadają numeru PESEL.
UWAGA! Sam fakt posiadania udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na terytorium Polski nie jest równoznaczne z prawem do pobytu na terytorium RP.

ZAPROSZENIE DLA CUDZOZIEMCA

Zaproszenie w świetle przepisów ustawy o cudzoziemcach jest dokumentem, który potwierdza posiadanie środków finansowych wystarczających na pokrycie kosztów związanych z planowanym pobytem na terytorium Polski, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wyjazd.
Zaproszenie jest dokumentem wyrabianym dla cudzoziemca, to po stronie cudzoziemca leży przedstawienie zaproszenia pochodzącej od zapraszającego. Zaproszenie, które zostanie zarejestrowane skutkuje zwolnieniem z obowiązku wykazania przez cudzoziemców wymaganych środków finansowych.
Zaproszenie powinno zostać zarejestrowane na wniosek zapraszającego przez Wojewodę właściwego.
Zaproszenie -wbrew ogólnej opinii osób – nie umożliwia wjazdu do Polski natomiast zdecydowanie ten wjazd może ułatwić. Dokumentem pozwalającym przekroczenie granicy jest wiza, prawo do poruszania się w ruchu bezwizowym lub zezwolenie na pobyt stały czy czasowy.
zapraszającym może być obywatel polski zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatel innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub członek jego rodziny, zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na tym terytorium; cudzoziemiec przebywający bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez okres 5 lat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
PROCEDURA UZYSKANIA ZAPROSZENIA:
Wniosek o wpis zaproszenia do ewidencji -> Wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń ->Odbiór zarejestrowanego zaproszenia ->Przekazanie zarejestrowanego zaproszenia cudzoziemcowi
Środki finansowej jakie musi posiadać zapraszający określa rozporządzenie Ministra Finansów Wewnętrznych w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający (Dz.U. z 2014 r. poz. 546 ze zm.). i wynosi minimum 515 zł na każdy miesiąc pobytu cudzoziemca w Polsce.

ZUS – ZNIESIENIE GÓRNEJ GRANICY SKŁADEK

 

W ostatnim czasie zrobiło się głośno za sprawą nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw , która została przygotowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Od 1 stycznia 2018 roku górny limit składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe powyżej którego nie płaci się składek ma zostać zniesiony.
Polski Rząd przyjął projekt zmian w tej sprawie.
W praktyce oznacza to, że osoby, które zarabiają więcej niż 2,5-krotność średniej krajowej, miałyby płacić wyższe składki wyliczane od całego wynagrodzenia.
Sektor Finansów Publicznych ma się dzięki temu wzbogacić o 5,4 mld zł.
Z początkiem 2018 roku, zasada tzw. 30-krotności ma zostać zniesiona w związku z czym składka na ubezpieczenia rentalno-emerytowe będzie odprowadzona od całego przychodu – podobnie jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. 
 
Wysokość emerytury jest nierozerwalnie związana z wysokością składek jakie są odprowadzane na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Oznacza to, że im dłuższy okres zatrudnienia i wyższa kwota odprowadzanych składek tym wyższa będzie wysokość świadczenia emerytalno-rentowego.  
Jak w każdym przypadku zmian tak i w tym są pewne zastrzeżenia do projektu. Przychody ZUS wzrosną, natomiast zmaleją przychody z tytułu PIT ponieważ skłądka jest odliczana od dochodu. Zmiany mogą dotyczyć nawet 350 tys. najlepiej zarabiających na etatach.