ZAPROSZENIE DLA CUDZOZIEMCA

ZAPROSZENIE DLA CUDZOZIEMCA

Zaproszenie w świetle przepisów ustawy o cudzoziemcach jest dokumentem, który potwierdza posiadanie środków finansowych wystarczających na pokrycie kosztów związanych z planowanym pobytem na terytorium Polski, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wyjazd.
Zaproszenie jest dokumentem wyrabianym dla cudzoziemca, to po stronie cudzoziemca leży przedstawienie zaproszenia pochodzącej od zapraszającego. Zaproszenie, które zostanie zarejestrowane skutkuje zwolnieniem z obowiązku wykazania przez cudzoziemców wymaganych środków finansowych.
Zaproszenie powinno zostać zarejestrowane na wniosek zapraszającego przez Wojewodę właściwego.
Zaproszenie -wbrew ogólnej opinii osób – nie umożliwia wjazdu do Polski natomiast zdecydowanie ten wjazd może ułatwić. Dokumentem pozwalającym przekroczenie granicy jest wiza, prawo do poruszania się w ruchu bezwizowym lub zezwolenie na pobyt stały czy czasowy.
zapraszającym może być obywatel polski zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatel innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub członek jego rodziny, zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na tym terytorium; cudzoziemiec przebywający bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez okres 5 lat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
PROCEDURA UZYSKANIA ZAPROSZENIA:
Wniosek o wpis zaproszenia do ewidencji -> Wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń ->Odbiór zarejestrowanego zaproszenia ->Przekazanie zarejestrowanego zaproszenia cudzoziemcowi
Środki finansowej jakie musi posiadać zapraszający określa rozporządzenie Ministra Finansów Wewnętrznych w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający (Dz.U. z 2014 r. poz. 546 ze zm.). i wynosi minimum 515 zł na każdy miesiąc pobytu cudzoziemca w Polsce.