Zmiany w 2018 r w rozporządzeniu w sprawie wiz dla cudzoziemców

Zmiany w 2018 r w rozporządzeniu w sprawie wiz dla cudzoziemców

Według projektu zmian w 2018 r., wizy, które będą uprawniać cudzoziemców do pracy wyglądają jak poniżej:
  • „05” wiza do pracy na podstawie wpisanego do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 88z ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
  • „05a” wiza do pracy sezonowej;
  • „06” wiza do pracy innej niż na podstawie oświadczenia i sezonowej.